Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Userbase website, http://www.userbase.be. De website werd gecreëerd en wordt beheerd door Userbase leden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. De Belgische Providers en Userbase werken volledig onafhankelijk van elkaar zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, onrechtstreeks of rechtstreeks wordt gemaakt. De ISP's noch de UserBase VZW gaat als dusdanig een verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met informatie die op deze website wordt aangeboden. Beiden garanderen evenmin de correctheid van de informatie die op de UserBase site voorkomt of wordt aangeboden. De Userbase medewerkers hebben het recht informatie die op haar site voorkomt op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen. Berichten die op de website gepubliceerd of op het forum gepost worden door medewerkers van Belgische Providers worden niet in naam van de betreffende ISP gepost. Dergelijke posts zijn steeds een persoonlijk initiatief. Het bekend maken van werknemers van deze providers gebeurt enkel nadat deze hier zelf mee instemmen en heeft louter een informatieve functie op de website.

Verboden gebruik van de website

U verbindt zich er toe geen gebruik te maken van de website waardoor de website beschadigd, of minder efficiënt werkt, de website en de fora niet te gebruiken voor het doorsturen van virussen of ander illegaal materiaal, de website niet te gebruiken om inbreuken te plegen op het persoonsrecht, de wet van de privacy en het recht op vrije meningsuiting, de website niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. Inbreuken op deze reglementering zullen indien nodig overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Hyperlinks

De UserBase website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. UserBase heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door leden van de Userbase houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.
Hyperlinks die eventueel verwijzen naar haatdragende, bedreigende racistische zaken of zaken strijdig met de Belgische wet of een inbreuk zijn op de wet van de privacy zullen zo veel en zo goed mogelijk door de UserBase leden verwijderd worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, foto's, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Userbase of de eigenaars ervan toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de leden van de Userbase of van de eigenaar de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Logo's van derden die gebruikt worden op de UserBase site, forum en andere pagina's, zijn eigendom van het bedrijf waarnaar ze verwijzen en worden beschermd door het copyright.

Gebruikersgegevens

UserBase verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Userbase toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van UserBase met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering. De verstrekte gegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden, tenzij de gebruiker in overtreding is met de Belgische recht. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot forumATuserbaseDOTbe. Voor alle andere bepalingen verwijzen we graag naar de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke leefsfeer.

Automatische verzamelde gebruikersgegevens

UserBase kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de UB website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. IP nummers worden door de UserBase website vergaard met als doel authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. Deze gegevens zijn niet publiek toegankelijk en worden enkel voor statistisch materiaal geregistreerd. Indien gebruikers zich gedragen in strijd met de wet, kunnen deze gegevens eveneens overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van technische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder Userbase hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Gebruik van het Userbase forum

Bij het gebruik van de fora op de UserBase website dienen de gebruikers zich te houden aan elementaire regels. Indien deze regels niet nageleefd worden, kunnen de moderators van de UserBase fora de berichten van deze gebruikers wissen en eventueel overgaan tot het bannen van deze gebruikers. Indien illegale feiten worden gepleegd kan de UserBase overgaan tot het overmaken van het illegaal feit aan de bevoegde instanties.

Toepasselijk Recht

Ieder geschil met betrekking tot de UserBase site valt onder toepassing van de Belgische wetgeving.

Laatste aanpassing: Dinsdag 27 oktober 2009